Close
DS-2CD2342WD-I
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 4 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~6 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
HP-39P20 S
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องสปีดโดรม หมุนรอบ 360° ติดภายนอก | คมชัด 2.00 ล้านพิกเซล | เลนส์ซูม 30X | อินฟราเรด 100 เมตร | กันน้ำ IP66
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2185FWD-IS
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 8 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 14,200.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2785FWD-IZS
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 8 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2155FWD-I(S)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 9,800.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2555FWD-I(W)(S)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8 / 4 / 6 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 10 เมตร | กันน้ำ IP66
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2755FWD-IZS
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 20,800.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2755FWD-IZS(ICT)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 20,800.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2955FWD-I(S)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 1.05 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 8 เมตร
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD215RFWD-I
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD215PFWD-I
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 5 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2135FWD-I(S)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 3 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 8,800.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2935FWD-I(S)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 3 ล้านพิกเซล | เลนส์ 1.16 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 8 เมตร
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2535FWD-I(W)(S)
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 3 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8 / 4 / 6 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 10 เมตร
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD2735FWD-IZS
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 3 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 20,000.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
DS-2CD213RFWD-I
มีการรับประกัน 3 ปี
แบรน์ผู้ผลิต : HIK VISION
กล้องอินฟราเรด ติดภายใน | คมชัด 3 ล้านพิกเซล | เลนส์ 2.8~12 มิลลิเมตร | อินฟราเรด 30 เมตร | กันน้ำ IP67
ราคา 0.00 บาท
หยิบใส่ตะกร้า